Regulamin sprzedaży internetowej serwisu wysokie-wibracje.pl
(dawniej embraceyourlife.pl)

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, zasadach udostępnienia treści cyfrowych oraz świadczenia usług i rodzajach płatności dostępnych w Serwisie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek nasze pełne dane rejestrowe jako sprzedawcy: Siła Historii Kobiet Honorata Lubiszewska, Osówiec ul. Przy Tartaku 11 lok. 1, 86-014 Sicienko, NIP 5542808362.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kontakt@wysokie-wibracje.pl lub numerem telefonu +48 571381411 . Nasz dział obsługi klienta pracuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 12:00. Preferujemy kontakt mailowy.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów!

Zespół serwisu internetowego wysokie-wibracje.pl

REGULAMIN SERWISU
wysokie-wibracje.pl

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin określa zasady i warunki dostarczania treści cyfrowych i usług cyfrowych, drogą elektroniczną w ramach Serwisu funkcjonującego pod adresem https://wysokie-wibracje.pl, w tym prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zobowiązany jest Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Podstawowe definicje:
1) Regulamin: niniejszy Regulamin Serwisu;
2) Sprzedawca lub Usługodawca: Honorata Lubiszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Siła Historii Kobiet Honorata Lubiszewska, ul. Przy Tartaku 11/1, 86-014 Sicienko, NIP 5542808362, REGON 362319451, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, e-mail kontakt@embraceyourlife.pl, tel. +48 571381411;
3) Klient lub Użytkownik: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Serwisu. Klient to także Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli w stosunku do nich w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w Regulaminie;
4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5) Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, wynikającej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
6) Serwis: platforma informatyczno-informacyjna, dostępna pod adresem https://wysokie-wibracje.pl,oferująca dostęp do Usług Elektronicznych, w tym Sklep;
7) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344 t.j. ze zm.), świadczona na odległość, drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
8) Usługa cyfrowa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2021.2105) pozwalająca konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub pozwalająca na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej, i znajdująca się w ofercie Usługodawcy w Serwisie. Do Usług cyfrowych mają zastosowanie postanowienia dotyczące Towarów, o ile nie uwzględniono w Regulaminie odrębnych regulacji;
9) Sklep: Usługa elektroniczna, Sklep internetowy, prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym https://kursy.wysokie-wibracje.pl/sklep/, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość,
10) Konto – bezpłatna Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, Klient uzyskuje dostęp do Produktów oraz gromadzone są informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
11) Produkt – szkolenia, warsztaty, konsultacje i subskrypcje oraz inne treści cyfrowe lub towary, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
12) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Produktu;
13) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia lub dokonanie innych czynności w Serwisie;
14) Zamówienie – dyspozycja zakupu Produktu złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
15) Siła wyższa – stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części w ogóle lub przez pewien okres, któremu przy zachowaniu należytej staranności nie można było zapobiec ani przeciwdziałać (np. wojna, strajki, zwolnienia, niedobory surowców lub dostaw energii, zakłócenia w funkcjonowaniu fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska przyrody, epidemie, stany nadzwyczajne).

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną).

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1. Dane do kontaktu z Usługodawcą: adres: ul. Czechowa 2/101, 01-912 Warszawa e-mail: kontakt@wysokie-wibracje.pl, tel. +48 571381411. Usługodawca nie udostępnia innej formy komunikacji online.

2. Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.

3. Usługodawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
1) Sklep;
2) Konto;
3) formularz kontaktowy;
4) blog.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 7.0; Firefox; Chrome; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 5.; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; uruchomienie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

5. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom, ale wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

6. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Serwisu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

7. Korzystanie z Serwisu nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

8. Usługodawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2017.2070 t.j. ze zm.).

9. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

10. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Usługodawca informuje, że w Serwisie umieszczane są tylko opinie uzyskane od Klientów, a nadto, że zamieszcza wszystkie uzyskane opinie Klientów, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Usługodawca nie korzysta z opinii obcych czy sponsorowanych.

ROZDZIAŁ 3. KORZYSTANIE Z SERWISU

§ 1. KONTO

1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Serwisu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając wymagane oświadczenia. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień, a także dostęp do Produktów i korzystanie z Produktów.

3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Dostęp do Produktów i Korzystanie z Produktów może wymagać posiadania Konta (dotyczy to szkoleń online)

4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta poprzez wybór usunięcia Konta lub przesłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@wysokie-wibracje.pl lub pisemnie na adres: ul. Czechowa 2/101, 01-912 Warszawa. Rezygnacja z Konta oznaczać będzie utratę dostępu do Produktów i możliwości korzystania z Produktów, co do których wymagane jest posiadanie Konta.

§ 2. FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Użytkownik może skorzystać z kontaktu mailowego na adres kontakt@wysokie-wibracje.pl w celu kontaktu z Usługodawcą, w tym skierowania zapytania do Usługodawcy lub przekazania informacji Usługodawcy.

2. Skorzystanie z Formularza kontaktowego jest bezpłatne i wymaga podania określonych danych oraz złożenia oświadczeń oraz kliknięcia w pole „Wyślij”.

3. Po wysłaniu wiadomości przez formularz kontaktowy, na tej samej stronie pojawi się stosowny komunikat.

4. Usługodawca podejmie działania odpowiednie do treści wiadomości od Użytkownika, otrzymanej za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

§ 3. BLOG wysokie-wibracje.pl

1. Użytkownik ma prawo korzystania z Zakładki Blog w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa, w tym poprzez:
1) przeglądanie bazy materiałów (teksty, zdjęcia, filmy, itp.) stanowiących treść Bloga;
2) komentowanie informacji zawartych w Blogu.

2. Korzystanie z Zakładki Blog może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022.2509 t.j. ze zm.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.

3. Usługodawca wyraża zgodę na korzystanie z Bloga przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie.

ROZDZIAŁ 4. SPRZEDAŻ

§1. Produkty

1. Produkty stanowią szkolenia, warsztaty, konsultacje i subskrypcje oraz inne treści cyfrowe, które – w zależności od rodzaju Produktu – mogą mieć formę online lub nagrań (mp3 lub video). Szczegółowy opis Produktów dostępny jest w Sklepie.

2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są zgodne z Umową.

3. Korzystanie z Produktów może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022.2509 t.j. ze zm.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie. Klient ma prawo korzystania z Produktu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa, w tym poprzez nauk i uzyskiwanie informacji poprzez przeglądanie materiałów.

4. Na Produkty nie jest udzielana gwarancja. Usługi posprzedażowe (poza związanymi z korzystaniem z Produktów) nie są świadczone.

5. Sprzedawca może prowadzić cykliczne promocje na Produkty lub stosować kupony rabatowe albo karty podarunkowe. Szczegółowe informacje będą zamieszczane na stronie Sklepu.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

1. Zamówienie Produktu może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.

2. Przy składaniu Zamówienia Klient zakłada Konto w Serwisie, które jest niezbędne do korzystania z Produktu.

3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty.

4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa wymagane oświadczenia.

5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „kupuję i płacę”. Klient otrzyma na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.

§ 3. Płatności

1. Wszystkie ceny Produktów są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT i ewentualnie inne podatki). Cena podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

2. Koszty związane z korzystaniem z Produktu (np. usługi pocztowe, usługi teleinformatyczne, internet, itp.) i ewentualne inne koszty ponosi Klient.

3. Klient może wybrać formę płatności:
1) przelew tradycyjny – przedpłata. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Usługodawcy. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Usługodawcy;
2) zapłata za pośrednictwem systemu płatności (tpay, Stripe, payU lub paypal) – przedpłata. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem wybranego systemu płatności. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności;
3) subskrypcja – przedpłata na zasadach opisanych w § 4 poniżej. Ta forma płatności dotyczy tylko Szkoleń.

4. Sprzedawca wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia. W razie żądania udokumentowania transakcji w formie faktury VAT Klient podaje niezbędne dane, przy czym wskazania numeru NIP Klienta do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych, w tym numeru NIP, przez Klienta. Wystawienie faktury VAT bez podania numeru NIP podczas zamówienia nie będzie możliwe.

5. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j. ze zm.) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

6. Podmiotem świadczącym główną usługę płatności elektronicznych tpay jest Krajowy Integrator Płatności S.A., Plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357 Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP27/2014. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

7. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych Stripe jest Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA.

8. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych payU jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4. 944.000 PLN, w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

9. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych PayPal jest PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie S.C.A, z siedzibą w Luksemburgu, adres: 22-24, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG.

10. W przypadku informowania o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia także informację o najniższej cenie tego Towaru jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki albo od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru w Sklepie (jeśli okres ten jest krótszy niż 30 dni).

§ 4. Subskrypcje

1. Dostęp do niektórych Produktów jest możliwy na zasadzie subskrypcji, w ramach której umowa zawierana jest na czas określony (wybrany przez Klienta, np. 12 miesięcy), a płatność odbywa się z góry (przedpłata), w cyklach miesięcznych z wykorzystaniem elektronicznych metod płatności dostępnych w Serwisie (paypal albo stripe).

2. Do zawierania umowy w sprawie subskrypcji stosuje się odpowiednio zasady dotyczące składania Zamówień (§ 2).

3. Sprzedawca może prowadzić cykliczne promocje na subskrypcje, np. oferować kilkudniowy dostęp bez opłat z opcją przedłużenia za opłatą. Szczegółowe informacje będą zamieszczane na stronie Serwisu.

4. W przypadku płatności cyklicznych, Klient upoważnia Sprzedawcę do automatycznego pobierania ceny za kolejne analogiczne okresy, poprzez obciążenie jego rachunku kwotą odpowiadającą cenie wybranego okresu. Jeżeli pobranie kwoty odpowiadającej cenie nie powiedzie się z powodu braku środków na rachunku Klienta lub z powodu upływu ważności karty, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta na adres poczty elektronicznej i podejmie kolejną próbę pobrania takiej płatności w terminie 7 dni. Jeżeli pobranie płatności nie powiedzie się, umowa dotycząca subskrypcji ulegnie rozwiązaniu następnego dnia po upływie okresu 7 dni, o którym mowa w zdaniu poprzednim, a Klient nie będzie miał dostępu do Produktów w ramach subskrypcji. Przysługujący zwrot części opłaty zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki wybrał Klient.

5. Informacje o terminie obowiązywania subskrypcji, stanie rozliczeń i terminie następnej płatności znajdują się na Koncie Klienta.

6. Klient może w każdym czasie anulować subskrypcję w ramach Konta. W przypadku rozwiązania umowy przez Klienta przez anulowanie subskrypcji, opłata za aktualny okres rozliczana jest na rzecz Sprzedawcy, w ramach możliwości pobrania przez Klienta części materiałów na swoje urządzenia, a dostęp do panelu subskrypcyjnego zostaje wyłączony.

7. W przypadku rozwiązania umowy przez Sprzedawcę opłata za aktualny okres zostanie rozliczona proporcjonalnie do czasu obowiązywania subskrypcji, a rozliczenie następuje w oparciu o liczbę dni, przez które Klient miał możliwość korzystania z materiałów w panelu subskrypcyjnym.

8. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych Stripe jest Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA..

9. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych PayPal jest PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie S.C.A, z siedzibą w Luksemburgu, adres: 22-24, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG.

§ 5. Produkty dostawa i zasady korzystania

1. Korzystanie z Produktów w formie treści cyfrowych (szkolenia, warsztaty, webinary, itp.) jest możliwe drogą elektroniczną.

2. Usługodawca dostarcza Usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy, o ile Strony nie postanowiły inaczej. Za dostarczenie uważa się umożliwienie uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub pobrania treści cyfrowej. Klient otrzymuje powiadomienie o przydzieleniu dostępu na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Produkt uważa się za dostarczony w chwili, gdy informacje o przydzieleniu dostępu zostały udostępnione Klientowi lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu.

3. Dostęp do Produktu jest możliwy:
1) poprzez link z wiadomości z powiadomieniem o przydzieleniu dostępu;
2) poprzez Konto w Serwisie;
3) stronę dedykowaną danemu Produktowi.

4. Dostęp do nabytych Produktów jest aktywny przez okres 365 dni od zakupu, o ile z opisu Produktu lub ustaleń stron nie wynika inaczej.

5. Sprzedawca wskazuje, że:
1) szkolenia, warsztaty, webinary i podobne Produkty mają charakter edukacyjny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty nauki;
2) zakończenie szkolenia wymaga zaangażowania Klienta;
3) brak udziału Klienta w szkoleniu lub brak korzystania z Produktu nie jest uznawany za rezygnację i nie zwalnia Klienta z obowiązków wynikających z Regulaminu.

6. Klient może korzystać z Produktu tylko we własnym imieniu i nie może udostępniać ani przekazywać dostępu osobom trzecim.

7. Warunkiem prawidłowego korzystania z Produktu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

8. Sprzedawca dostarcza Produkty w wersji obowiązującej na dzień zawarcia Umowy i informuje, że dla Produktów nie są przewidziane aktualizacje, chyba, że z opisu Produktu na stronie Sklepu wynika inaczej. W takim przypadku Sprzedawca informuje o aktualizacjach i dostarcza je Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zgodnie z przepisami prawa.

9. Sprzedawca może dokonać zmiany Produktu tylko w szczególnych przypadkach, w tym w przypadku zmiany przepisów prawa, konieczności usunięcia usterek lub błędów, decyzji sądów lub organów administracji, nowych osiągnięć nauki w zakresie objętym danym Produktem. Zmiana nie będzie łączyć się z kosztami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta. Odnośnie Produktów dostarczanych w sposób jednorazowy zmiany nie będą wprowadzane.

10. Wymagania dotyczące środowiska cyfrowego, które jest niezbędne dla korzystania z Produktów to:
1) dostęp do poczty elektronicznej Klienta;
2) urządzenie typu komputer, laptop lub smartphone z dostępem do internetu;
3) minimalne wymagania systemowe: Windows 98 lub wyżej, Android 5.0 lub wyżej

11. Informacje o funkcjonalności i środkach technicznych ich ochrony, a także o kompatybilności i interoperacyjności znajdują się w opisach Produktów.

12. Jeśli Usługodawca nie dostarczył Usługi cyfrowej, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta może wezwać Usługodawcę do doręczenia niezwłocznie lub w innym uzgodnionym przez Strony terminie, pod rygorem odstąpienia od Umowy.

13. Jeśli Usługodawca poinformuje lub z okoliczności sprawy wynika, że nie dostarczy Usługi cyfrowej albo nie dostarczył jej w terminie mającym istotne znaczenie dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, to Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy bez uprzedniego wezwania do dostarczenia Usługi cyfrowej.

§ 6. Odpowiedzialność – Usługi cyfrowe i towary będące nośnikiem treści cyfrowej

1. Postanowienia tego rozdziału zawierają szczególne regulacje odnośnie odpowiedzialności w zakresie Usług cyfrowych, tj. warsztatów online, szkoleń online, webinar-ów, mp3 lub video, a także Towarów będących nośnikiem treści cyfrowej, oferowanych przez Usługodawcę w Serwisie i nabywanych w ramach Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

2. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta za brak zgodności Usługi cyfrowej z Umową na zasadach wynikający z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:

1) Usługa cyfrowa jest zgodna z Umową, jeżeli:
a) jej opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność do wsparcia technicznego i aktualizacji są zgodne z Umową;
b) jest przydatna do szczególnego celu, o którym Usługodawca został poinformowany najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który zaakceptował;
c) nadaje się do celu, w którym zazwyczaj korzysta się z takiej Usługi cyfrowej;
d) występuje w takiej ilości i ma takie cechy jakie są typowe dla tego rodzaju Usługi cyfrowej i jakich Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać (z uwzględnieniem charakteru Usługi cyfrowej oraz publicznych zapewnień jego dotyczących);
e) jest dostarczona z akcesoriami i instrukcjami, których Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać;
f) jest zgodna z wersją próbną lub zapowiedzią, udostępnionymi przez Usługodawcę przed zawarciem Umowy,

2) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową, o których mowa w punkcie 2 podpunkt 1) c-f powyżej, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta został poinformowany przez Usługodawcę o tej niezgodności najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i zaakceptował ten fakt wyraźnie i odrębnie,

3) Sprzedawca odpowiada za brak zgodności z Umową istniejący w chwili dostarczenia i stwierdzony w ciągu 2 lat od tej chwili – w przypadku Usługi cyfrowej dostarczanej jednorazowo lub w częściach, albo za brak zgodności z Umową, który wystąpił w czasie, w którym Usługa cyfrowa miała być dostarczają – w przypadku Usługi cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły;

4) uprawnienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta z tytułu niezgodności z Umową to:
a) żądanie doprowadzenia do zgodności z Umową. Doprowadzenie do zgodności z Umową zostanie wykonane na koszt Usługodawcy, w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności. Jeżeli byłoby to niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową;
b) Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, jeśli:
– doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
– Usługodawca nie doprowadził do zgodności z Umową;
– brak zgodności z Umową nadal występuje, pomimo działań podjętych przez Usługodawcę;
– brak zgodności z Umową jest tak istotny, że uzasadnia żądanie obniżenia ceny lub odstąpienie od Umowy bez uprzedniego wezwania do doprowadzenia do zgodności z Umową;
– okoliczności lub oświadczenie Usługodawcy wskazują na to, że nie doprowadzi on do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności,

5) odnośnie obniżenia ceny:
– obniżona cena musi być proporcjonalna względem ceny Usługi cyfrowej zgodnej z umową;
– Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny, zwróci należne kwoty Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta,
– Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

6) odnośnie odstąpienia od Umowy:
– Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeśli niezgodność z Umową jest nieistotna;
– Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do zwrotu nośnika materialnego, na którym została dostarczona treść cyfrowana, jeśli Usługodawca tego zażąda. Zwrot następuje na koszt Usługodawcy;
– Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci cenę Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta, ale tylko w części odpowiadającej niezgodności z Umową oraz treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej których obowiązek dostarczenia wygasł wskutek odstąpienia od Umowy. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. Usługodawca nie pobiera zapłaty za czas korzystania z Usługi cyfrowej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego na prawach konsumenta, w którym Usługa cyfrowa była niezgodna z Umową.

4. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień dotyczących Konsumentów lub Przedsiębiorców uprzywilejowanych na prawach konsumenta, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż wysokie-wibracje.pl oraz kursy.wysokie-wibracje.pl, do których linki zawarto w Serwisie.

§ 7. Odstąpienie od Umowy

1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j. ze zm.).

2. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru przez niego lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.

3. Wykonywanie usługi, za którą Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, może rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, pod warunkiem, że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta złoży Sprzedawcy oświadczenie zawierające takie wyraźne żądanie oraz potwierdzenie, że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od Umowy z chwilą jej wykonania przez Sprzedawcę.

4. Informacje o odstąpieniu od Umowy zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym pod Regulaminem. Wzór formularza odstąpienia od Umowy dostępny jest pod Regulaminem.

5. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami – i to w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar, Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostarczenia Towaru.

8. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował o konieczności poniesienia tych kosztów.

9. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.

11. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do niektórych umów, m.in.:
1) o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
3) w której przedmiotem Umowy jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem Umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie;
6) o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

12. W przypadku odstąpienia od Umowy dotyczącej treści cyfrowych lub Usług cyfrowych Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta powstrzymuje się od korzystania z nich. Usługodawca może uniemożliwić korzystanie z nich poprzez uniemożliwienie dostępu lub zablokowanie konta.

§ 8. Odpowiedzialność – Klienci (poza Konsumentami i Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi na prawach konsumenta)

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.
2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę w stosunkach prawnych z Klientami zawsze ograniczona jest do wartości Towaru.
3. Gwarancja nie jest udzielana.
4. Odstąpienie od Umowy przez Usługodawcę lub Klienta będącego przedsiębiorcą może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2020.1740 t.j. ze zm.).

§ 11. Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Siła Historii Kobiet, ul. Czechowa 2/101, 01-912 Warszawa. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Serwisie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

3. Sprzedawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację Klienta w terminie 30 dni, a na reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta na papierze lub innym trwałym nośniku.

4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;
2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

ROZDZIAŁ 5. DANE OSOBOWE

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
1) Usługodawca zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
2) Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
3) Usługodawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Użytkownikom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

3. Usługodawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Usługodawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Usługodawcy.

5. Usługodawca zapewnia, że nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

6. W związku z działalnością gospodarczą Usługodawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:
1) podwykonawcom,
2) firmie hostingowej,
3) dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,
4) dostawcy usług internetowych,
5) dostawcy platformy płatności elektronicznych,
6) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
7) podmiotom świadczącym obsługę księgową lub prawną.

7. Usługodawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa – przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:
1) nazwisko i imiona Klienta;
2) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) adres zamieszkania;
4) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
5) adresy elektroniczne Klienta.

8. Do świadczenia usług drogą elektroniczną niezbędne jest także podanie następujących danych:
1) numer telefonu;
2) NIP w przypadku chęci otrzymania faktury.

9. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

ROZDZIAŁ 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Usługodawcy, o ile co innego nie wynika z Serwisu.

2. Adres Serwisu, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej wysokie-wibracje.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i prawo własności intelektualnej.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do ich właścicieli. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony wysokie-wibracje.pl oraz jej podstron, bez zgody właściciela jest zabronione.

4. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw, w tym praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022.2509 t.j. ze zm.).

ROZDZIAŁ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem:
1) z powództwa Sprzedawcy będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania lub pobytu Konsumenta),
2) z powództwa Konsumenta sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta (ale nie dotyczy to spraw, w których właściwość sądu jest wyłączna), sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca siedziby Sprzedawcy) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).
W przypadku sporu z Przedsiębiorcą uprzywilejowanym na prawach konsumenta sądem właściwym jest sąd miejscowo właściwy według przepisów powszechnie obowiązującego prawa
4. Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zmiany dotyczące profilu działalności Sprzedawcy lub oferty Sprzedawcy, zmiany dotyczące funkcjonalności Serwisu.
5. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że nie narusza praw nabytych Klientów, tj. do Zamówienia złożonego przed zmianą lub do Umowy zawartej i wykonanej przed zmianą zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dacie tych czynności.
6. O treści zmian Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klienta, z którym zawarta jest umowa ciągła (użytkownicy zarejestrowani, posiadający Konto) o zmianie Regulaminu. Powiadomienie nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez oświadczenie Sprzedawcy złożone drogą elektroniczną. W przypadku braku akceptacji zmian Klient może skorzystać z prawa do rezygnacji z umowy w terminie 14 dni. W braku oświadczenia zmiana będzie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia powiadomienia.

Wersja regulaminu od 01.01.2023 do 27.07.2023 – regulamin serwisu eyl do 26.07.2023

Wersja regulaminu do 31.12.2022 https://embraceyourlife.pl/wp-content/uploads/2023/01/tresc-regulaminu-embraceyourlife.pl-obowiazujaca-do-31.12.2022.pdf

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz reklamacyjny

2. Formularz odstąpienia od umowy

Użycie formularzy nie jest wymagane, zgłoszenia można do nas przesyłać na adres email: kontakt@wysokie-wibracje.pl